Algemene leveringsvoorwaarden

CONCEPTIONAL

Artikel 1 Algemeen

1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft, of partij waaraan een aanbod wordt/is gedaan,
    dan wel die een aanbod aan opdrachtnemer heeft gedaan.
  • Opdrachtnemer: Conceptional B.V.

1.2  Conceptional B.V. voert al haar werkzaamheden uit overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de contractant. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Conceptional B.V. uitgebrachte voorstellen, aanvragen, discussiestukken, leveringen van materialen en incidentele werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere aanvaarding door Conceptional B.V. van een aanbod door Opdrachtgever.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Conceptional B.V. en

Opdrachtgever.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door Conceptional B.V. worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen na versturing door Conceptional B.V. ook van toepassing zijn op alsdan reeds gesloten overeenkomsten.

2.3 Conceptional B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3  Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dat vergt, kan Conceptional B.V. aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst voordat de schriftelijke overeenkomst door haar is ontvangen. Onafhankelijk van de vraag of het contract uiteindelijk wordt ondertekend zullen deze werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de gebruikelijk door Conceptional B.V. te hanteren tarieven.

3.2 Tenzij anders overeengekomen is, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3 Conceptional B.V. bindt zich uitdrukkelijk niet aan het bewerkstelligen van een bepaald resultaat.

Artikel 4  Ter beschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Conceptional B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Deze gegevens dienen kosteloos ter beschikking te worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever is gehouden Conceptional B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn of kunnen komen.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Conceptional B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.4 Indien en voor zover Opdrachtgever dergelijks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akte, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan Opdrachtgever geretourneerd, waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze originele bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers. De bescheiden worden op kosten van de Opdrachtgever teruggestuurd.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Conceptional B.V. zal hier in redelijkheid betrachten en dit vooraf in overleg met de Opdrachtgever deze extra kosten vaststellen.

Artikel 5  Discussiestukken en voorstellen

5.1 Een voorstel omvat een beschrijving van de werkzaamheden op hoofdlijnen. Een offerte behelst een voorstel met daaraan toegevoegd een financiële paragraaf waarin een aanbod wordt gedaan met een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Offertes worden schriftelijk uitgebracht en ondertekend door een gevolmachtigd functionaris, en zijn gebaseerd op de door de contractant bij de aanvraag verstrekte gegevens en specificaties, van de juistheid en volledigheid waarvan Conceptional B.V. mag uitgaan.

5.3 Mondeling gedane offertes hebben alleen een indicatieve betekenis waaraan geen rechten kunnen worden verleend. De Opdrachtgever mag daaraan geen rechten ontlenen.

5.4 Tenzij een vast bedrag is overeengekomen voor de overeenkomst, geschieden de werkzaamheden tegen tarieven die jaarlijks door Conceptional B.V. worden vastgesteld en tussentijds kunnen worden gewijzigd. Indien een vast bedrag is overeengekomen is het Conceptional B.V. toegestaan dit bedrag aan te passen indien bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheden dat vergen.

Artikel 6  Uitvoering van overeenkomsten

6.1 Conceptional B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

6.2 In het geval de overeenkomst of delen daarvan door derden wordt uitgevoerd is Conceptional B.V. niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die derden de overeenkomst uitvoeren.

6.3 Contractant staat in voor tijdige aanlevering van de noodzakelijke documenten en gegevens. Indien is overeengekomen dat contractant medewerkers ter beschikking zou stellen, zorgt contractant dat deze tijdig beschikbaar en van goede kwalificatie zijn.

6.4 Conceptional B.V. mag extra verrichte werkzaamheden in rekening brengen bij Opdrachtgever voor zover het werkzaamheden betreft die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst en bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar was dat deze extra werkzaamheden behoefden te worden verricht.

6.5 Conceptional B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. In dat geval stuurt Conceptional B.V. derden aan op kwaliteit, voorgestelde procedures, gestelde voorschriften, kwaliteit en tijdsplanning welke door derden worden geleverd. Conceptional B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleverde producten en/of diensten van derden, voor eventueel gemaakte fouten of onjuistheden verkregen vanuit derden.

6.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Conceptional B.V. overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Conceptional B.V.

6.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden worden uitgevoerd op aanwijzing van de contractant is Conceptional B.V. niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, voorgestelde procedures, gestelde voorschriften voor de juistheid van de gegevens van deze derden.

6.8 Indien bepaalde gegevens noodzakelijkerwijze bij derden moeten worden verkregen, is Conceptional B.V. niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van deze derden.

6.9 Door de contractant en Conceptional B.V. kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en de frequentie waarmee de contractant geïnformeerd wordt over de uitvoering van de overeenkomst.

6.10 Openbaarmaking van tussentijdse rapportages mag uitsluitend plaatsvinden met uitdrukkelijke wederzijdse schriftelijke instemming, tenzij eerder schriftelijk anders is overeengekomen.

6.11 Om de overeenkomst op de afgesproken wijze binnen de vastgelegde termijn uit te voeren, doet Conceptional B.V. al hetgeen verwacht mag worden. Indien Conceptional B.V. de overeenkomst niet binnen de vastgelegde termijn kan uitvoeren, wordt deze termijn in overleg met de contractant verlengd, zonder dat dit de contractant, geheel of gedeeltelijk, ontslaat van zijn contractuele verplichtingen jegens Conceptional.

6.12 Noodzakelijke wijzigingen in de overeenkomst verplichten contractant en Conceptional B.V. tot nader overleg omtrent de gevolgen van die noodzakelijke aanpassingen. Indien de wijzigingen voorzienbaar waren voor Conceptional B.V., zullen de eventueel daardoor opgeroepen meerkosten van de uit te voeren werkzaamheden voor rekening zijn van Conceptional B.V.

Indien de noodzakelijke wijzigingen niet voorzienbaar waren zal dit moeten leiden tot een nadere offerte, op basis van dezelfde systematiek en voorwaarden als de primaire offerte. Niet-acceptatie door contractant zal leiden tot een integrale vergoeding van de kosten door contractant aan Conceptional B.V. in verband met daardoor veroorzaakte kosten op het gehele project.

6.13 Van voorzienbare wijzigingen is sprake indien zonder meer of op basis van andere beschikbare onderzoeksresultaten al kenbaar was dat het onderzoeksvoorstel niet voldeed en aangepast zou moeten worden.

6.14 Indien de wijziging van de opzet van de overeenkomst onvoorzienbaar noodzakelijk is, zal dit ook gevolgen hebben voor de omvang van de werkzaamheden, de fasering, de methode, de analyse of de rapportage, hetgeen niet alleen van invloed is op de kosten, maar ook op de in acht te nemen termijnen. Is sprake van voorzienbare aanpassing, met vergelijkbare gevolgen, dan zal bezien moeten worden hoe eventuele gevolgschade beperkt kan worden door aanpassing van de opzet of enig andere maatregel, alles in overleg met de contractant.

Artikel 7  Tussentijdse beëindiging van overeenkomsten

7.1 Conceptional B.V. kan de overeenkomst voortijdig beëindigen indien Conceptional B.V. van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke afspraken en eventueel daarop volgende specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend te worden gemaakt.

Artikel 8  Afronding van overeenkomsten

8.1 Conceptional B.V. spant zich ertoe in het concept van de eindresultaten van de uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever uit te brengen binnen de in de offerte gestelde termijn. Opdrachtgever zal binnen 30 dagen hierop commentaar leveren aan Conceptional B.V. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud en de eindredactie berust bij Conceptional B.V..

8.2 Het verspreidingsrecht van rapporten of andersoortige eindproducten berust bij Conceptional B.V., tenzij anders is overeengekomen. Wanneer contractant de verspreiding wil verzorgen, dient instemming van Conceptional B.V. verkregen te worden. De contractant zal bij eventuele publicaties naar aanleiding van de uitkomsten van de overeenkomst steeds duidelijk en uitdrukkelijk de naam van Conceptional B.V. en van de betrokken medewerkers vermelden als degenen die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest.

Artikel 9  Geheimhouding

9.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, dient de contractant volledige geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de inhoud van rapporten, adviezen, voorstellen, offertes of andere al dan niet schriftelijke uitingen en zal deze niet ter kennis brengen van derden, dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conceptional B.V.. Conceptional B.V. zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

9.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Conceptional B.V. niet gerechtigd de informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Conceptional B.V. voor zich zelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

9.3 Conceptional B.V. zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 10  Intellectuele rechten/eigendommen

10.1 Het auteursrecht, meer in het algemeen het intellectuele eigendom van voorstellen, offertes, rapporten of andersoortige eindproducten berust bij Conceptional B.V., dit geldt ook voor in het kader van de overeenkomst ontwikkelde instrumenten (zoals vragenlijsten, protocollen, software).

10.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Conceptional B.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Conceptional B.V.. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstig toepassing.

10.3 Verzamelde gegevens zijn en blijven eigendom van Conceptional B.V..

10.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

10.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de eventueel door hem aan Conceptional B.V. ter beschikking gestelde informatie en/of anderszins in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde bescheiden geen intellectuele eigendomsrechten van derden berusten, althans dat door het gebruikmaken van deze gegeven / bescheiden geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 11  Honorarium

11.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Conceptional B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Conceptional B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 12  Begroting, declaratie en eindafrekening

12.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuur-datum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta (vanaf 01-01-2002 in Euro), exclusief BTW (hoog tarief), tenzij bij de overeenkomst bepaald is dat de overeenkomst buiten de BTW-plicht valt, door middel van overmaking ten gunste van een door Conceptional B.V. aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 12.1 genoemde termijn heeft betaald, is Conceptional B.V. gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Conceptional B.V., vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente van 6% per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

12.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Conceptional B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

12.4 Bij annulering van een verstrekte opdracht of bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst door de contractant worden de door Conceptional B.V. daadwerkelijk gemaakte kosten aan de contractant in rekening gebracht en voor zover van toepassing verrekend met reeds betaalde voorschotten.

Artikel 13  Gedeeltelijke, niet-tijdige, niet-behoorlijke nakoming

13.1 De contractant kan op nalatigheid van de zijde van Conceptional B.V. geen beroep meer doen, indien hij dit niet binnen 10 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Conceptional B.V. ter zake schriftelijk heeft gemeld.

Artikel 14  Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden gebracht voor de daarvoor bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 15  Exoneratie

15.1 Conceptional B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van Opdrachtgever die direct of indirect het gevolg is van de nakoming, niet nakoming, dan wel anderszins verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst door Conceptional B.V., tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Conceptional B.V.

15.2 Opdrachtgever zal Conceptional B.V. vrijwaren voor alle schade, inclusief kosten voor rechtsbijstand, die Conceptional B.V. lijdt en/of heeft geleden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de nakoming, niet nakoming, dan wel anderszins verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst door Conceptional B.V., dan wel Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Conceptional B.V.

Artikel 16 – Privacybeleid

16.1  Conceptional B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679,“AVG”). Het privacybeleid van Conceptional B.V. is te allen tijde beschikbaar om in te zien op onze website.

Artikel 17 – Werving van personeel van Conceptional en dienstverleners van derden

17.1 Het is opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming niet toegestaan om zonder voorafgaande goedkeuring van Conceptional in de eerste 12 maanden na afsluiting van het project een werknemer van Conceptional, in dienst te nemen of opdracht te geven. 

17.2 Het is opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming niet toegestaan om in de eerste 12 maanden na afsluiting van het project, zonder voorafgaande goedkeuring van Conceptional, opdracht te geven aan derden die dienstverleners van Conceptional zijn (zoals betrokken bij de uitvoering van het project), zonder voorafgaande toestemming van Conceptional B.V.